Informacje

Polityka prywatności

Klauzula RODO


INFORMACJA


zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (UE) 2016/679 („RODO”)


Przy użyciu niniejszej informacji („Informacja”) Administrator (zdefiniowany poniżej) chciałby poinformować Państwa o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o Państwa uprawnieniach wynikających z przepisów RODO.


1. Kim jest Administrator.


Administratorem jest F.H.U. "Elektropark" Justyna Wieczorek 64-200 Wolsztyn  z siedzibą w Karpicko, Wolsztyn (64-200) przy ul. Braci Peugeot 1 , nr tel. 68-347-21-41 oraz firma "Elektroserwis" PW Mariusz Wieczorek z siedzibą  ul. Poznańska 2 , 64-200 Wolsztyn  zwanym dalej („Elektropark” i „Elektroserwis” lub „Administrator”). Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: magda@elektropark.pl


2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:


a) prowadzenia rekrutacji pracowników i wykonywania obowiązków związanych z umowami o pracę, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c i art. 9 ust. 2 lit. b lub h RODO,


b) zawarcia i wykonywania postanowień umowy sprzedaży, również w ramach sklepu internetowego, w tym, między innymi, do wysyłki zakupionego produktu, zarządzania pomocą techniczną, obsługi posprzedażowej, serwisowej oraz wykonania prawnego obowiązku, który spoczywa na Administratorze w celach rachunkowych i księgowych itp. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO,


c) dostarczania Państwu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Administrator (marketing) oraz włączenia Państwa do analiz statystycznych, ankiet i badań rynku w związku z produktami i usługami oferowanymi przez Elektropark i Elektroserwis na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,


d) przeglądania Strony Internetowej oraz wysyłania odpowiedzi na Państwa konkretne zgłoszenie, w tym między innymi wysyłanie Państwu technicznych informacji o produktach, zarządzanie Państwa dostępem do bazy danych itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,


e) pomyślnego ukończenia rejestracji i uzyskania dostępu do aplikacji udostępnianych przez Elektropark i Elektroserwis, stosownie do Państwa zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,


f) podpisania, wykonania i zarządzania umowami dotyczącymi dostaw, przedstawicielstwa, dystrybucji itd. oraz wykonania prawnego obowiązku, który spoczywa na Administratorze, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO,


g) zarządzania i kontrolowania dostępu do nieruchomości należących do Elektropark i Elektroserwis, oraz w celu umożliwienia Administratorowi zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno personelowi, gościom oraz mieniu znajdującemu się na obszarze nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,


h) monitoringu i w związku z tym zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz ogólnie wszystkim osobom, które wchodzą na teren Administratora oraz ochrony towarów i majątku Administratora w związku z potencjalnymi atakami, kradzieżami, włamaniami, wandalizmem lub podejmowaniem obrony w postępowaniu sądowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.3. Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy.


Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi w przypadku:


· pkt 1 lit a powyżej konieczny wymóg w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również zawarcia i wykonywania stosunku pracy, dlatego Państwa odmowa dostarczenia takich danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zarządzania rekrutacją przez Administratora oraz spowoduje, że Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy o pracę,


· pkt 1 lit b powyżej stanowi obligatoryjny element procedury zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, wobec czego odmowa podania przez Państwa danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora,


· pkt 1 lit d i e powyżej obowiązkowy wymóg umożliwiający zarządzanie Państwa zgłoszeniem lub pomyślne ukończenie rejestracji i uzyskanie dostępu do Aplikacji, Państwa odmowa dostarczenia takich danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe, będzie skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zgłoszenie przez Administratora, a także brakiem zapewnienia Państwu możliwości korzystania z Aplikacji. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych pkt. 1 lit c, nie będziemy w stanie przekazywać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub nowych produktach i usługach; jednak nie będzie to miało wpływu na zarządzanie przez nas Państwa innym zgłoszeniem,


· pkt 1 lit f powyżej jest obowiązkowym wymogiem dla zawarcia i wykonywania wszelkich umów dotyczących dostaw, przedstawicielstwa, dystrybucji itd., dlatego Państwa odmowa dostarczenia takich danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji takiej umowy przez Elektropark i Elektroserwis,


· pkt 1 lit g i h powyżej obligatoryjny wymóg umożliwiający Elektropark i Elektroserwis zarządzanie i kontrolowanie dostępu do swoich nieruchomości. Wobec powyższego, Państwa odmowa dostarczenia takich danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wydania przez Administratora zgody na wejście na teren nieruchomości Elektropark i Elektroserwis.4. Okres przechowywania danych.


Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych:


· w pkt 1 lit a powyżej przez okres konieczny do zarządzania procesem rekrutacyjnym,

w szczególności Państwa CV będą przechowywane przez Elektropark i Elektroserwis przez okres trzech lat od dnia ich otrzymania, po czym będą one usuwane lub przez okres konieczny do wykonywania stosunku pracy i do wykonywania wszelkich zobowiązań prawnych przewidzianych przez obowiązujące prawo unijne lub prawo polskie,


· w pkt 1 lit b powyżej jedynie przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów praw unijnego lub prawa polskiego. Państwa dane osobowe podlegać będą przetwarzaniu przez Elektropark i Elektroserwis przez okres odpowiadający długości okresu przedawnienia, a następnie zostaną usunięte,


· w pkt 1 lit c i d powyżej jedynie przez okres do momentu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody lub jedynie przez okres konieczny do umożliwienia zarządzania Państwa zgłoszeniem,


· w pkt 1 lit e powyżej jedynie w okresie, w którym będą Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Aplikacji oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Państwa dane osobowe będą następnie przetwarzane przez Elektropark i Elektroserwis przez okres odpowiadający długości okresu przedawnienia, a następnie zostaną usunięte,


· w pkt 1 lit f powyżej przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Elektropark i Elektroserwis wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów praw unijnego lub prawa polskiego. Państwa dane osobowe podlegać będą przetwarzaniu przez Elektropark i Elektroserwis przez okres odpowiadający długości okresu przedawnienia, a następnie zostaną usunięte,


· w pkt 1 lit g i h powyżej jedynie przez okres konieczny do umożliwienia Państwu dostępu do nieruchomości oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Elektropark i Elektroserwis wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Następnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Elektropark i Elektroserwis przez okres jednego miesiąca, a potem zostaną usunięte.5. Metody przetwarzania Państwa danych osobowych.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.


6. Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp.


Elektropark i Elektroserwis przekazuje Państwa dane osobowe innym podmiotom będącym uprawnionymi organami publicznymi, jednostkami lub innymi podmiotami, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Elektropark i Elektroserwis jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Elektropark i Elektroserwis, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani.


Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące osoby trzecie:


· dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT;


· dostawców usług związanych z obsługą prawną, kadrową i księgową;


· dostawców usług związanych z transportem przesyłek;


· dostawców usług związanych z medycyną pracy;


· dostawców usług związanych z ubezpieczeniami;


· organy administracji publicznej;


· innych dostawców usług.


Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako autonomiczni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.7. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą.


W związku z przetwarzaniem przez Elektropark i Elektroserwis danych osobowych mają Państwo prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Państwa zgoda, można ją wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. W przypadku, kiedy Państwa dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to dodatkowej zgody. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Powyższe prawa mogą być wykonane po kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej. Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności na Państwa prośbę.Jeżeli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Czym są pliki Cookie?

(ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, długość życia ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego elektropark.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego elektropark.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym elektropark.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Safari
F.H.U. "Elektropark"
KARPICKO, UL. BRACI PEUGEOT 1
Godziny otwarcia:
pon.-pt: 7.00-17.00
sob.: 7.00-14.00

Sprzedaż telefon: 68-347-21-41

Serwis/wypożyczalnia
telefon: 662-657-997
telefon: 692-198-867
 liczba odwiedzin: 1756226      online: 1